Förslag till kallelse och dagordning för styrelsemöten

Härmed kallas ni till styrelsemöte för Hundköpings Hundungdom.

Datum: Dag-månad-år

Tid: Börjar klockan – slutar klockan

Plats: Var ska ni ses

Fika: Ska ni fika på styrelsemötet? Innan eller efter?

Kallade: Alla invalda i styrelsen (ledamöter och suppleanter)

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande – Ordförande hälsar alla välkomna

§ 2 Val av justerare – Ni väljer en eller två som ska justera (godkänna) och skriva under det skrivna protokollet

§ 3 Godkännande av dagordning – Är alla punkter med som ni ska besluta om? Vill någon ta upp en diskussionsfråga under Övriga frågor?

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll – En lägesrapport och checklista på det ni beslutade förra mötet

§ 5 Inkomna skrivelser – Här tar ni upp om ni fått någon post, mejl eller utskick

§6 Utgående skrivelser – Här redovisar ni vad som har skickats för klubbens räkning

§7 Rapporter – Alla i styrelsen rapporterar vad som hänt sedan sist

§8 Ekonomi – Kassören redogör för klubbens ekonomiska läge

§9 Övriga frågor – Här kan ni ta upp frågor för diskussion men inte ta några beslut

§10 Nästa styrelsemöte – Här bestämmer ni när styrelsen ska träffas nästa gång

§ 11 Mötets avslutande – Ordförande tackar alla och avslutar styrelsemötet