Förslag på protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för Hundköpings Hundungdom den 4 oktober 2020 i Hundköping BKs klubbstuga kl. 18-20.

Närvarande:

Anna Andersson, ordförande

Jenny Eriksson, sekreterare

Aisha Matoub, kassör

Lotta Larsson

Max Jones

Anmält förhinder:

Rebecka Grönkvist

Ej närvarande:

Simon Jansson

§ 1 Mötets öppnande Ordförande Anna hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av personer att justera protokollet Styrelsen beslutade att välja Lotta att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen eller välja att godkänna dagordningen med tillägg av diskussion om vinterträning under Övriga frågor.

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll Sekreterare Jenny gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser Från Sveriges Hundungdoms kansli har det kommit en inbjudan till domarutbildning i handling. Frågan gick laget runt om vi har någon vill gå eller om vi vet någon som skulle vilja gå. Aisha får i uppdrag att till nästa möte tillfråga de namnförslag vi har.

§ 6 Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser.

§ 7 Rapportering Protokoll styrelsemöte Ordförande Anna rapporterade från styrelseutbildningen som hon och sekreteraren har deltagit på. Minnesanteckningar från utbildningen finns på driven för alla att ta del av. Rebecka har lämnat en rapport via mejl från instruktörsmötet och planeringen inför höstlovsaktiviteten. Styrelsen tackar för en utmärkt rapport!

§ 8 Ekonomi Kassören Aisha redogjorde för klubbens ekonomiska läge. Klubbens ekonomi är fortsatt god, vi har fått ett utbildningsbidrag från Sveriges Hundungdom och ett från Hundköpings kommun till den kommande höstlovsaktiviteten. Alla får i uppdrag till nästa möte att fundera över om vi kan göra något för våra medlemmar eftersom vi har så god ekonomi just nu.

§ 9 Övriga frågor Styrelsen diskuterade olika alternativ för vinterträningen. Till nästa möte tar Max fram underlag för de olika alternativen, så att vi kan ta beslut.

§ 10 Nästa styrelsemöte Styrelsen beslutade att ha nästa styrelsemöte 11 november 2020 kl. 18.30 hemma hos Aisha.

§ 11 Mötets avslutande Ordförande Anna tackar alla närvarande för ett bra möte och förklarar mötet avslutat.